STANOVY občianskeho združenia

X3M – strelecký klub

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia: X3M – strelecký klub

2.   Sídlo občianskeho združenia: X3M – strelecký klub, Partizánska 3812, vchod č. 47, 085 01  Bardejov.

Článok 2

Charakter, cieľ a činnosť

 1. Občianske združenie X3M – strelecký klub (ďalej len “klub”) je dobrovoľnou, neštátnou a nepolitickou organizáciou, združujúcou fyzické osoby za účelom športovej strelby.
 1. Cieľom športového klubu je podporovať športovú činnosť členov klubu a to na amatérskej i profesionálnej úrovni, zúčastňovať sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Športový klub má záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a pretekárskych potrieb pre svojich členov a verejnosti. Klub môže byť organizátorom a garantom pretekov v športovej strelbe.
 1. Ciele športového klubu budú napĺňané hlavne týmito formami:
 1. Realizácia tréningového procesu všetkých kategórií športovcov streleckého klubu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností, prevádzka športového zariadenia.
 2. Organizácia voľnočasových aktivít a motivácia k športovej činnosti – tréningy, súťaže, členské schôdze športového klubu, spoločné výlety, besedy, skupinové tréningy a sústredenia na Slovensku aj v zahraničí.
 3. Vytváranie finančných a materiálnych podmienok pre činnosť športového klubu.
 4. Spolupráca s inými športovými oddielmi a klubmi, občianskymi združeniami a právnickými osobami.
 5. Vykonávanie všetkých činností súvisiacich s organizáciou pretekov v športovej streľbe.
 6. Prijímanie a nakladanie s financiami a sponzorskými darmi určenými pre klub.
 7. Spolupracovať so samosprávou.
 8. Získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, ich spravodlivé rozdeľovanie pre naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov klubu.
 9. Zlepšovať úroveň všetkých druhov streleckých disciplín.
 10. Zabezpečovať všeobecne -prospešné služby a to najmä doplnkové vzdelávanie mládeže, výchovno-vzdelávacie aktivity pre dospievajúcich a dospelých
 11. Organizovať príležitostné preteky v športovej streľbe.
 12. Rešpektovať pravidlá držby a nosenia zbraní, rozširovať povedomie o bezpečnej manipulácii a uchovávania zbraní.
 13. Zastupovať, rešpektovať a udržiavať medzinárodné športové vzťahy a záujmy klubu v Slovenskej Republike a v zahraničí.
 14. Ostatné činnosti v oblasti športu, cestovného ruchu a rekreácie a podpory rozvoja vidieka, lokálny ekonomický rozvoj, rozvoj miestneho podnikania, rozvoj miestnej infraštruktúry.
 15. Občianske združenie môže vyvíjať iba doplnkovú podnikateľskú činnost v súlade so všeobecne záväznými právními predpismi, z ktorej zisk bude využitý na rozvoj cieľa a činností združenia.
 1. Športový klub je právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky a platnými zákonmi.
 1. Športový klub môže vstupovať do vzťahu s inými subjektmi.

Článok 3

Orgány združenia

 1. Snem 
 2. Správna rada
 3. Kontrolór
 4. Predseda

Článok 4

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

 1. Snem združenia 
 1. Snem združenia tvoria zakladajúci a pridružení členovia združenia.
 2. Snem je najvyšším orgánom združenia, do ktorého právomoci patrí najmä:
 • rozhodovanie o základných otázkach združenia,
 • schvaľuje rozpočet združenia,
 • schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia,
 • rozhoduje o zlúčení a zrušení združenia a zásady hospodárenia združenia,
 • rozhoduje o spôsobe použitia a rozdelenia prostriedkov združenia,
 • schvaľuje zmeny stanov a ich dodatky,
 • volí a odvoláva výkonné orgány združenia (správna rada, kontrolór, predseda) do doby zvolenia orgánov združenia, činnosť združenia riadi a vykonáva splnomocnenec prípravného výboru.
 1. Správna rada

Je výkonný  orgán združenia. Predsedom správnej rady je predseda združenia. Funkčné obdobie je štyri roky.

– Správna rada sa schádza najmenej jeden krát za tri mesiace. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda.

– Správnu radu tvoria najmenej traja členovia združenia.

– Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu.

– Riadi a zabezpečuje činnosť združenia.

– Na zabezpečenie združenia môže zriadiť kanceláriu, zamestnať pracovníkov na zabezpečenie činnosti združenia.

Článok 5

Kontrolór združenia

Kontrolór je kontrolným orgánom združenia a je zodpovedný za svoju činnosť Snemu združenia.

 • Kontrolóra volí Snem.
 • Kontrolór raz ročne vypracuje správu o kontrole.
 • Kontrolór kontroluje najmä:
 • hospodárenie združenia a na nedostatky upozorňuje, respektíve navrhuje riešenie na odstránenie nedostatkov
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku
 • kontroluje dodržiavanie zmluvných vzťahov.

Článok 6

Predseda združenia

 1. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene.
 2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie ak nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.
 3. Predseda združenia je zároveň predsedom správnej rady a je volený Snemom na obdobie štyroch rokov.
 4. Návrh na jeho voľbu alebo odvolanie môže podať každý člen združenia alebo kontrolór.

Ďalej je predseda oprávnený:

 • zastupovať združenie navonok a podpisovať zmluvné vzťahy,
 • je povinný vyvíjať činnosť vo vzťahu k propagácii združenia a navrhovať správnej rade resp. Snemu ďalšie návrhy na aktivizáciu činnosti združenia.

Článok 7

Hospodárenie združenia

Združenie hospodári s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom.

Zdrojmi sú:

 • členské príspevky vybraté od členov
 • dary od fyzických a právnických osôb
 • príjmy z vlastnej činnosti a grantov a darov od nadácii, donorov.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa  schváleného rozpočtu a plánu, ktorý schvaľuje Snem združenia na začiatku roka. Za hospodárenie je zodpovedná správna rada, ktorá predkladá Snemu návrh zásad hospodárenia a po uplynutí roka predkladá na schválenie výsledky hospodárenia.

Článok 8

Členstvo v združení

1. Členstvo v občianskom združení je dobroľné. Členstvo v združení je dobrovoľné a čestné a môžu sa nimi stať fyzické ako aj právnické osoby, ak súhlasia s cieľmi združenia a preukážu spôsobilosť na ich dosahovanie. 

2. Združenie  tvoria riadni a pridružení členovia. Riadni členovia sú fyzické osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na činnostiach združenia alebo na jeho chode. O statuse riadneho člena rozhoduje Správna rada. Priduženým členom sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré aktívnym alebo pasívnym spôsobom podporujú ciele OZ. Status pridruženého môže získať každý, kto splní podmienky stanovené Správnou radou. Pridružené členstvo nezakladá národ na Riadne členstvo. O členstvo môže požiadať fyzická alebo právnická osoba písomnou prihláškou, ktorú odovzdá predsedovi združenia. 

      Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo aj nezaplatením členského príspevku ak sa od členov vyberajú za kalendárny rok a správna rada ho vyzve na zaplatenie členského príspevku a nesplní si túto povinnosť do jedného mesiaca od doručenia výzvy.

Článok 9

Práva členov združenia

 1. Podieľať sa na činnosti združenia
 1. obracať sa na správnu radu s návrhmi, sťažnosťami a podnetmi a žiadať  ich o stanovisko
 2. zúčastňovať sa na Sneme a akciách združenia

Článok 10

Povinnosti členov združenia

 1. Dodržiavať zásady dobrého spolunažívania, riadiť sa stanovami a inými vnútornými predpismi organizácie.
 2. Chrániť majetok vo vlastníctve alebo v užívaní združenia, ako aj platiť členské príspevky ak sa od členov vyberajú.
 3. Realizovať a propagovať idey združenia.  

Článok 11

Spôsob volenia orgánov a ich odvolanie

 1. Voľba a odvolanie sa vykonáva tajným hlasovaním.
 2. Platnosť voľby alebo odvolanie je vtedy, ak preto hlasuje nadpolovičná väčšina členov prítomných na Sneme.
 3. V prípade, že nikto z členov nezíska dostatočný počet hlasov, postupujú do druhého kola prví dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
 4. V druhom kole volieb vyhráva ten, kto dostáva najväčší počet hlasov.  

Článok 12

Zmluvy o súčinnosti

     Združenie je oprávnené medzi inými združeniami s podobným charakterom činnosti uzavrieť zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie cieľa, ktorý je predmetom cieľa tohto združenia. Na platnosť zmluvy je potrebná písomná forma.

Článok 13

Zánik združenia

Združenie možno zrušiť:

 1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 3. Pri zrušení združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor určený Snemom.

V Bardejove dňa 6.4.2021